اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404909
نام و نام خانوادگی : مريم ستوده
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه های استراتژیک( شرکت تولید خودرو سایپا کاشان)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عطافر
استاد مشاور :
چکیده : هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه‌های استراتژیک در شرکت تولید خودرو سایپا کاشان ‏بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لخاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماري تحقیق حاضر خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و کارشناسان اجرایی و متخصصین اهل فن در شرکت تولید خودرو سایپا کاشان‏ هستند که به‌نوعی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در کلیه مراحل تولید، نقش و جایگاه مهمی دارند. ابتدا با توجه به ادبيات موجود در اين زمينه چند عامل اجرای موفق برنامه‌های استراتژیک شناسايي شد، سپس با استفاده از تکنيک فرآیند تحليل سلسله مراتبی اوزان و معیارهای مرتبط با اين عوامل از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از جامعه آماری موردمطالعه، تعيين شد و مدل تحليل سلسله‌مراتبی به کار گرفته شد. در مرحله بعد، وزن نهایی معیارها با استفاده از میانگین موزون و تلفیق وزن نسبی معیارها و وزن نسبی عوامل اصلی سرگروه آن‌ها به دست آمد. سپس بر اساس وزن‌های به‌دست‌آمده، رتبه‌بندی نهایی عوامل و معیارهای مربوط به عوامل اجرای موفق برنامه‌های استراتژیکارائه شد. پس از جمع¬آوری پرسشنامه¬های توزیع‌شده و تجزیه‌وتحلیل این داده¬ها اولویت‌بندی معیارهای شناسایی‌شده برای اجرای موفق برنامه‌های استراتژیک بدین شرح شد: معیار برخورداری از منابع مناسب از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار فرهنگ مناسب تحول در اولویت دوم قرار دارد. معیار تفکر استراتژیک با در اولویت سوم قرار دارد. همچنین اولویت‌بندی معیارهای شناسایی‌شده برای مناسب بودن برنامه‌های استراتژیک عبارت است از اینکه معیار ثبات مدیریت از بیشترین اولویت و معیار واقع بینانه بودن اهداف از کمترین اولویت برخوردار است.
کلمات کلیدی : برنامه های استراتژیک, منابع برنامه ریزی استراتژیک, برخورداری از منابع مناسب, تفکر استراتژیک, فرهنگ مناسب تحول
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Identifying & ranking the affecting factors of successful implementation of strategic plans Case Study: Saipa Kashan Automobile Manufacturing Company
Abstract : The purpose of this study was to identify and rank the factors influencing the successful implementation of strategic plans in Saipa Kashan Automobile Production Company. The purpose of this study is practical and descriptive-survey in terms of data collection. The target population of this study is academic experts, senior executives and executives and technologists from Saipa Kashan Automobile Manufacturing Company who have a direct or indirect role in all stages of production. Based on the existing literature in this field, several factors for successful implementation of strategic plans were identified, then by using hierarchical weights analysis technique and criteria related to these factors through questionnaire and survey of the statistical population under study, hierarchical analysis model was determined. Applied. Next, the final weight of the criteria was obtained by using the weighted average of the relative weight of the criteria and the relative weight of the main factors of their group. Then based on the obtained weights, the final ranking of factors and criteria related to the factors for successful implementation of the strategic plans were presented. After collecting the distributed questionnaires and analyzing these data, prioritizing the identified criteria for successful implementation of the strategic plans was described as follows: The criterion of having the right resources is the highest priority. The criterion of appropriate culture of transformation is the second priority. The criterion of strategic thinking is with third priority. Also, prioritizing the identified criteria for the suitability of the strategic plans is that the criteria of management consistency have the highest priority and the objectives of the objectives are realistic.
Keywords : Strategic Plans, Strategic Planning Resources, Appropriate Resources, Strategic Thinking, Appropriate Transformation Culture.
Download Abstract File