اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405265
نام و نام خانوادگی : هومن كشاورز راد
عنوان پایان نامه : طالعه و بررسی تاثیر ظرفیت های مدیریت دانش بر ایجاد مزیت رقابتی در صنعت فولاد ( مورد مطالعه : مجتمع ذوب آهن فولاد كوير)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي كرباسي
استاد مشاور :
چکیده : افزایش روزافزون پیچیدگی های محیطی بر سازمان های رقابتی منجر به ایجاد محیط های ناپایدار و به شدت رقابتی در عصر حاضر گردیده است در این راستا سازمان هایی که از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار باشند و بتوانند مزیت نسبی خود را در بین صنعت مربوطه حفظ نمایند می ‌توانند مسیر تعالی و موفقیت خود را با کتاب قابل قبولی طی نمایند پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پایداری منابع سازمان بر ایجاد مزیت رقابتی صورت گرفته است که در این میان دو متغیر میانجی تحت عنوان ظرفیت مدیریت دانش و منابع فناوری اطلاعات نقش ایفا می کنند با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بد داده های جمع آوری شده از شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور و با استفاده از نرم افزار اسمارت pls نتایج تحقیق به دست آمده است به منظور سنجش اعتبار تحقیق از قابلیت های نرم افزار استفاده گردیده و به طور خلاصه خروجیهای سیستم نشان می‌دهد که کلیه بارهای عاملی بزرگتر از 0.4 کلیه ضرائب پایایی مرکب و کرونباخ بزرگتر از 0.7 و متوسط واریانس های استخراج شده از 0.5 بزرگتر می باشد که نشان از روایی و پایایی پژوهش دارد با توجه به تحلیل های مسیر صورت پذیرفته بیشترین تاثیر پذیری متغیر وابسته از ظرفیت های مدیریت دانش است که با ضریب تاثیر 0.905 بیشترین تاثیر را داشته است همچنین ضریب تعیین متغیر وابسته 0.877 به دست آمده است که نشان از قدرت پیش بینی و تبیین بالای مدل دارد در این پژوهش هر شش فرضیه مورد بررسی تایید گردیدند در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی در جهت ایجاد مزیت رقابتی با تاکید بر پایداری منابع و متغیرهای منابع فناوری اطلاعات و ظرفیت های مدیریت دانش ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی : ظرفیت های مدیریت دانش , منابع فناوری اطلاعات , مزیت رقابتی ,پایداری منابع
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Study the impact of knowledge management capacities on the creation of competitive advantage in the steel industry
Abstract : The era of modernity is a period of accelerated and unpredictable developments. The governance situation in our society reflects the imbalance between the increasing complexity of organizations and the inability of these organizations to anticipate and counteract these developments and complexity. Organizations need to have their own internal capacities and capabilities to deal with environmental threats and the use of opportunity opportunities. Recognizing the weak points and addressing the strengths of the research. The purpose of this study is to examine the impact of knowledge management capacities on creating competitive advantage. The statistical population of this research is the statistical population of this research of all steel companies of the country. The sampling method for this research is census method, also considering that the data were analyzed and analyzed using SmartPlus software. Validity and reliability of the research were confirmed. According to the results of the test, all four main hypotheses were presented, but the results of the analysis of the path showed that the highest impact with coefficient 0.819 is related to the direct effect of sustainability of resources on competitive advantage. And the lowest impact factor of 0.556 is related to the impact of IT resources Knowledge management is hours of capacity.
Keywords : ترجمه Knowledge Management Capacity, IT Resources, Competitive Advantage, Resource Stability 74/5000 Knowledge Management Capacity, IT Resources, Competitive Advantage, Resource Stability
Download Abstract File