اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405278
نام و نام خانوادگی : فاطمه نادري نوكابادي
عنوان پایان نامه : کتاب شناسی توصیفی کشف المحجوب
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مرتضي رشيدي
استاد مشاور :
چکیده : کتاب «کشف المحجوب» تألیف علی بن عثمان هجویری در قرن پنجم است. این کتاب از نخستین آثاری است که در زمینه تصوف به رشته تحریر در آمده و در پاسخ به سوالاتی است که‌یکی از همشهریان مولف از وی می‌پرسد. این پژوهش با هدف شناسایی و معرفی تحقیقات معاصر دربارة کتاب کشف المحجوب شکل گرفته است و تلاش شده است که پژوهش های مربوط به کتاب کشف المحجوب گردآوری و طبقه بندی شود. این پژوهش شامل چهار بخش است که بخش اول شامل تصحیحات، بخش دوم شامل کتب، بخش سوم شامل مقاله ها و بخش چهارم شامل پایان نامه ها، در مورد کتابهای نوشته شده در مورد کتاب کشف المحجوب است. با وجود تحقیقات گسترده ای که دربارة کتاب کشف المحجوب در ایران صورت گرفته است، پژوهشی که به بررسی و طبقه بندی کتاب کشف المحجوب پرداخته شده باشد وجود ندارد بنابراین این پژوهش در نوع خود در خور توجه و بدیع است و این تحقیق به نوعی مرجع شناسی در حوزة کتاب کشف المحجوب است.
کلمات کلیدی : کتاب شناسی, کشف المحجوب, علی بن عثمان هجویری
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Descriptive Bibliography of Kashf al-Mahjub
Abstract : The book “Kashf-ul-Mahjoob” written by Ali ebn Uthman Hojawiri in the fifth century. This book is one of the first works written in the field of Sufism and in response to the questions asked by some of the fellow author. the aim of This research was identifying and presenting contemporary research of this book. This research consists of four sections: the first part contains corrections, the second part includes the books, the third part includes the articles, and the fourth section, including theses. In spite of extensive research on the book of the Kashf-ul-Mahjoob in Iran, there is no research that has been reviewed and classified, this book so this research is original, and is the reference of the books.
Keywords : bibliography, Kashf-ul-Mahjoob, Ali ibn Osman Hojaviri
Download Abstract File