اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405343
نام و نام خانوادگی : سحر انتشاري نجف ابادي
عنوان پایان نامه : تاثیر کنترل داخلی بر عملکرد شرکت, نقش تعدیل کننده چرخه عمر
رشته تحصیلی : حسابداري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احسان كمالي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File