اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405357
نام و نام خانوادگی : پري ناز شمس الكتابي
عنوان پایان نامه : حریم خصوصی در مناسبات و روابط زوجین
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور :
چکیده : حریم خصوصی از عناوین نوپیدایی است که امروزه از اهمیت و جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. در این پژوهش بیان خواهیم کرد که آیا در روابط زوجین هم حریم خصوصی نقش دارد و اگر قائل به وجود حریم خصوصی شویم چه حد و مرزهایی بایستی رعایت شود و در صورت نقض مصادیق حریم خصوصی چه ضمانت اجرایی تعیین می‌گردد؟ با در نظر داشتن تعاریف مختلف از حریم خصوصی که در فصل اول به تفصیل بدان پرداخته می‌شودمی‌توان اقسام حریم خصوصی را عبارت دانست از: حق تنها ماندن، دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی¬های ناخواسته به انسان، محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران و کنترل بر اطلاعات شخصی. بنابراین با تدقیق و تفحص در گردآوری‌های نویسندگان و بررسی دیدگاه¬های مختلف فقهی، حقوقی و روان¬شناسی برداشت می‌شود که حریم خصوصی در روابط زوجین مشمول مصادیق و معیارهایی است که بایستی به صورت توافقی در میان زن و شوهر و در قالب حق و تکلیف رعایت شود و چنانچه هر یک از زوجین خود را موظف به رعایت نداند هتک حرمت‌ها و یک مجموعه از مسائل خصوصی مربوط به آنها پدیدار می‌شود که با رعایت موازین مربوط به قانون و عرف ضمانت اجرا در نظر گرفته خواهد شد. ضمانت اجرایی که می‌تواند در روابط زوجین و برای تعرض از حریم یکدیگر اجرا شود ضمانت اجرای کیفری و مدنی و هم چنین ضمانت اجرای معنوی است که گاه به صورت یک مسئولیت اخلاقی و برای خشنودسازی شخصی که حریم وی مورد تعرض قرار گرفته است انجام می¬شود.
کلمات کلیدی : حریم خصوصی, روابط زوجین, حق و تکلیف, ضمانت اجرا.
تاریخ دفاع : 1397/11/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : privacy of married couples relationships
Abstract : Privacy is a new titles that today has a special significance. In this research, we will discuss whether privacy is involved in couples relationships andWhat Limits and boundaries should be respected if privacy exists and what is the guarantee of performance if privacy is violated? Considering the various privacy definitions that are addressed in the first chapter, we can refer to the following privacy categories: Right to stay alone, limited access to humans and the ability to prevent unwanted access to humans, confidentiality and hide of some affairs from others andcontrol over personal information. Therefore, by attention and analyzing the author's compilations and examining various jurisprudential, legal, and psychological views, we understand privacy in conjugal relationships is include the examples and criteria that must be agreed upon in a marriage between the husband and wife in the form of the right and duty and If each of the couples is not obliged to observe thedesecrating and a set of private issues are appearing to themWhich will be enforced in accordance with the rules of law and the guarantee law. A performance guarantee that can be enforced in conjugal relationships to violate one's privacy is a civil and criminal enforcement action, as well as a guarantee of spiritual fulfillment, sometimes as a moral responsibility and used for the pleasure of someone whose privacy has been violated.
Keywords : privacy, couples relationships, rights and homework, performance guarantee
Download Abstract File