اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405358
نام و نام خانوادگی : نيلوفرسادات حسيني
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت هویت برند در بانکهای خصوصی اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-مديريت مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سميه محمودي قهساره
استاد مشاور :
چکیده : چکیده پژوهش حاضربا هدف تعیین تاثیر هویت برند بر وفاداری کارکنان در بانک های خصوصی اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی سال 1395انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2100 نفر از کارکنان بانک های سینا، کارآفرین و نوین بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 359 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. از پرسشنامه تمرکز کارمند و مشتری (کلمن و همکاران، 2011)، هویت بصری شرکت، شخصیت نام تجاری، ارتباط پایدار، طرح های منابع بویل (2016)، وفاداری از پرسنامه نیکنام (1392) و رضایت از پسشنامه پادشاه و گریس (2010) استفاده شده است.روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و اساتید گروه و تعدادی از اعضای جامعه اماری تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 808/0، 887/0 تعیین گردید که نشان ‌دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه‌گیری بود. نتایج یافته ها نشان داد هویت برند بر وفاداری کارکنان ، تمرکز کارمند و مشتری بر وفاداری کارکنان ، هویت بصری شرکت بر وفاداری کارکنان ، شخصیت نام تجاری بر وفاداری کارکنان، طرح های منابع بر وفاداری کارکنان و نهایتا ارتباط پایدار بر وفاداری کارکنان در بانک های خصوصی اصفهان تاثیر دارد. Abstract The present research was conducted to determine the effect of brand identity on employees' loyalty in Isfahan private banks by a descriptive correlational method in 1395. The statistical population of this research includes 2100 employees of Sina Banks, entrepreneurs and new ones. Using the Cochran formula, 359 people were selected based on cluster sampling method. Employee and customer focus questionnaire (Kelman et al., 2011), company's visual identity, brand personality, stable relationship, Boyle Resource Plans (2016), loyalty to Noknam Pragmatics (1392) and Satisfaction with King and Grace (2010) The formal format of the questionnaires has been confirmed using the views of the supervisor and professors of the group and a number of members of the community. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient of 0.878, 0.880, which indicated the reliability of the instrument. The results showed that brand identity affects employees' loyalty, employee and customer focus on employee loyalty, company visual identity on employee loyalty, brand personality on employee loyalty, resource designs on employee loyalty, and ultimately stable relationship with employee loyalty in private banks Isfahan is affected. Key words: company's visual identity, brand personality, stable relationship, resource designs, loyalty, satisfaction
کلمات کلیدی : واژگان کلیدی: هویت بصری شرکت, شخصیت نام تجاری, ارتباط پایدار, طرح های منابع , وفاداری, رضایت
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File