اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405395
نام و نام خانوادگی : صفورا تيموري جروكاني
عنوان پایان نامه : شرایط رجوع به داوری تجاری بین المللی در قراردادهای تجاری بین المللی
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا سلطاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File