اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405404
نام و نام خانوادگی : محمدرضا احمدي
عنوان پایان نامه : رابطه بین سرمایه فکری و استراتژیهای مالی با عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-مديريت مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصر خاني
استاد مشاور :
چکیده : در قرن جدید شرکتها با فضای رقابت شدیدتری نسبت به گذشته روبرو هستند و بهبود عملکرد مالی هدف اصلی سازمانهای انتفاعی است، به همین دلیل این سازمانها به دنبال آن هستند با روشهای مختلف، سطح عملکرد مالی خود را افزایش دهند. از جمله عوامل تاثیر گذار بر عملکرد مالی سازمان، سرمایه فکری سازمان می باشد، لیکن نقش استراتژیهای مالی در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم استراتژی، در طول دهه های اخیر، به یک نقطه اتکا و فرآیند عمده در سازمانها به منظور سود دهی و عدم سود دهی تبدیل شده است. اندازه گیری عملکرد، پایه تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و تامین مالی است و اعتبار دهندگان به منظور تصمیم در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و استراتژیهای مالی با عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور پاسخ به پرسشهای تحقیق، دو فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شده است. برای بررسی صحت فرضیه ها، اطلاعات از بین جامعه آماری هدف تحقیق که شامل صورت هاي مالي سالانه و يادداشت هاي توضيحي همراه آن ها، مربوط به 79 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 5 ساله (1391 تا 1395) می باشند، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شد وبه کمک نرم افزار 9eviews و آزمونهای ریشه واحد، هم انباشتگی، اف لیمر و هاسمن مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با نقش تعدیل گری استراتژیهای مالی در شرکت های عضو بورس است. مولفه سرمایه فکری با ضریب رگرسیون 0.23 بر ROA و با ضریب 0.4 بر ROE تاثیر دارد. مولفه سرمایه انسانی با ضریب رگرسیون 0.105 بر ROA و با ضریب 0.22 بر ROE تاثیر گذار است. سرمایه فیزیکی با ضریب رگرسیون 51.8 بر ROA و با ضریب 58.16 بر ROE تاثیرگذار است. مولفه سرمایه ساختاری با ROA رابطه معناداری ندارد و با ضریب 9.54 بر ROE اثرگذار می باشد. استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری در ارتباط با تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی(ROA) نقش تعدیلگری دارند. استراتژیهای تامین مالی، تقسیم سود و سرمایه گذاری در رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی (ROE) نقش تعدیل گری دارند.
کلمات کلیدی : سرمایه فکری, استراتژی مالی, عملکرد مالی, بورس اوراق بهادار
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The Influence of Intellectual Capital on Financial Performance and the Role of Financial Strategies Adjustment in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange
Abstract : In the Present century, firms face a more intense competition atmosphere than the past, and improving financial performance is the main goal of profit organizations that for this reason they seek to increase their financial performance in a variety of ways. One of the factors influencing the financial performance of the organization is the intellectual capital, but the role of financial strategies in the relationship between intellectual capital and financial performance of the organization is the fact that is less attended. Over the last decades, the concept of strategy has become a reliance point and a major process in organizations for profitability and non-profitability. Performance measurement is the basis for investment and financing decisions, and creditors evaluate the performance in order to decide on the amount and rate of credit. The purpose of this study is to investigate the relationship between intellectual capital and financial strategies with financial performance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This research is a descriptive-correlative method for the purpose of the applied research. In order to answer the research questions, two main hypotheses and seven sub-hypotheses have been developed. To verify the validity of the hypotheses, information from the statistical population of the research objective, including annual financial statements and explanatory notes accompanying them, is related to 79 companies admitted to the stock exchange, during the period of 5 years (1391 to 1395), with Using new software, data was collected and analyzed using eviews9 software and root tests, coagulation, F lemmer and Huasman tests. The results indicated a significant relationship between intellectual capital and financial performance with the role of financial strategy adjustment in the firms of the stock exchange. The intellectual capital component with a regression coefficient of 0.23 on ROA and a coefficient of 0.4 affects ROE. The human capital component with a regression coefficient of 0.105 affects ROA and a coefficient of 0.22 on ROE. Physical capital affects on ROA with a regression coefficient of 51.8 and on ROE with coefficient of 58.16. Structural capital component has no significant relationship with ROA and affects ROE with coefficient of 9.54. Financing and investment strategies related to the impact of intellectual capital on financial performance (ROA) have a moderating role. The financing strategies, the sharing of profits and investment in the relationship between intellectual capital and financial performance (ROE) have a moderating role.
Keywords : intellectual capital, financial strategy, financial performance,Stock exchange
Download Abstract File