اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405444
نام و نام خانوادگی : مازيار كريم پور صالح
عنوان پایان نامه : تأثیر عقاید پیشگامان اندیشه حاکمیت قانون در حقوق ایران
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور :
چکیده : قانون و مفهوم آن نزد متفكران پيشرو عصر مشروطه در ايران ، از جمله مفاهيم بنيادين ، ارزشمند و دغدغه آميز بوده است.به نظر مي رسد بايد مساله قانون در كشور از منظري وسيع تر يادر چارچوبي نه پيروي از قانون در مركز توجه قرار گيرد .چنانچه حاكميت قانون گسترده تر مطرح شود ميتوان گفت با تكيه بر اين نوع از حاكميت سود مندي هايي را شامل مي شود كه اين مفهوم بررسي امر قانوني را با استفاده از شاخص هاي ملموس ممكن مي سازد از اين رو ، شناخت مفهوم قانون در عصر مشروطه بدون پرداختن به پيشينه ي فكري و اجتماعي آن و به ويژه خاستگاه فكري و نظري متفكران و انديشمندان آن جامعه ممكن نيست.به نظر مي رسد انقلاب مشروطه كه به جد آن را مي توان نخستين انقلاب در عصر مدرن در جهان اسلام ارزيابي كرد ، محصول مشاهدات مقامات اصلاح طلب و داوري متفكران آن دوران درباره نظام هاي اروپايي است .اين پژوهش با روش تحليلي به بررسي عقايد پيشگامان حاكميت قانون در حقوق ايران و طرق ورود حاكميت قانون به ايران پرداخته و نتايج پژوهش حاكي از آن است كه عقايد پيشگامان حاكميت قانون تاثير مستقيمي در حقوق ايران داشته است .
کلمات کلیدی : قانون , حاكميت قانون , مساله قانون , عصر مشروطه و جهان اسلام
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File