اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405453
نام و نام خانوادگی : مهسا عظيمي نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی فقهی و حقوقی ماده 922 قانون مدنی
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور :
چکیده : یکی از مسائل حقوقی که در حال حاضر کمابیش افراد اجتماع با آن در ارتباط اند ارث و میزان سهمی است که هر یک از ورثه بسته به جنسیت، نوع قرابت و شرایط دیگر، به طور متفاوت از مورث خود می برند. با این که نحوه ی تقسیم ارث در قانون روشن است اما تجربه نشان داده است که در برخی از موضوعات حتی با وجود قوانین مرتبط، آرای مختلفی صادر می شود. ریشه ی این اختلاف نظر می تواند اِجمال، اِبهام یا تعارض قوانین باشد. یافتن راه حل مناسب و علمی برای مسائل اختلافی در مبحث اِرث می تواند راهگشای بسیاری از سردرگمی ها در بین اصحاب حقوق و جلوگیری از تشتت آراء محاکم در آن خصوص باشد. ازجمله مسائل اختلافی دارای اهمیت در این پژوهش طریقه ی تقسیم ترکه در یکی از حالت های جمع اِخوه اَبوینی یا اَبی با اِخوه اُمی به عنوان ورثه میّت بوده که آن حالتی است که یک یا چند خواهر اَبوینی یا اَبی تنها به همراه یک یا چند نفر از کلاله اُمی، وراث متوفی باشند و پس از رد فروض هر دسته از وراث فوق، مقداری از ترکه، مازاد بماند که تکلیف تقسیم آن مازاد؛ به گونه ای که به هر دو تیره به نسبت فرض آنها رد می شود یا اینکه تنها به تیره اَبی یا اَبوینی رد می گردد به صراحت در قوانین موضوعه ذکر نشده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به تجزیه تحلیل در آیات و روایات و کتب فقهی، حقوقی و منابع مرتبط پرداخته ایم. با توجه به شهرت فتوایی مسئله مطروحه در فقه و همچنین مستندات حقوقی اَعم از نظریات حقوق دانان و ادله ارائه شده مازاد از ترکه در فرض جمع بین خواهر یا خواهران اَبی یا اَبوینی و کلاله اُمی به تیره اَبی یا اَبوینی رد خواهد شد و کلاله اُمی از مازاد ترکه حصّه ای نخواهد برد. این نتیجه با قاعده فقهی «من علیه الغرم و الضمان فله الغنم» و الزام قانونی مقرر در اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در صورت عدم صراحت قوانین راجع به حکم قضیه، مطابقت داشته، و از نظر نگارنده می تواند قابل دفاع باشد.
کلمات کلیدی : بررسی ساز و کارهای جامعه محور در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان
تاریخ دفاع : 1397/11/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Aziminejad
Abstract : As a result, addiction has less cause for the development of societies. in addition to the introduction of drugs and drug addiction to the tool of soft war and the threat of national security, especially in cultural fields and on the other hand, in the face of acceptance and prevention of community - based methods of addiction as the most important tool in managing the entire community, it is impossible to prevent this. In this research, a descriptive and analytical approach and interdisciplinary approach is used to prevent drug abuse prevention and community - based prevention, social - based approaches, and mechanisms to avoid the opioid drugs. It is characterized by prevention and reduction of tendency toward drugs in society. It turns out how the community - oriented prevention mechanisms work and what strategies in order to prevent the tendency toward drugs. The purpose of this research is to prevent drug abuse by implementing a program of community - oriented mechanisms in addiction teenagers to explain the creation of public and private institutions in preventing drug abuse at the national and widespread level in such a way that it does not lead to juvenile addiction. The results showed that according to the sensitivity of the issue of drug addiction, the necessity of establishing a general and comprehensive movement in preventing drug abuse, and the participation of all stakeholders, including family and public organizations, and their particular causes, demands a preferred policy.
Keywords : inheritance, kinsmen related through both parents or on the father's side, maternal kinship, heritage surplus, dismissal.
Download Abstract File