اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405458
نام و نام خانوادگی : ندا ودايي
عنوان پایان نامه : ماهیت و آثار حقوقی انتقال دعوا
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور :
چکیده : در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که در جریان دادرسی یکی از متداعیین دعوا را به شخص ثالث منتقل می کند. در این جابجایی خواهان یا خوانده موقعیت و سمت خود را از دست داده و حسب مورد شخص دیگری به جای وی در جایگاه خواهان یا خوانده قرار می گیرد . این انتقال دعوا یا به صورت ارادی و یا به صورت قهری صورت می گیرد . این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت و آثار حقوقی انتقال دعوا پرداخته و نتایج پژوهش حاکی از آن است که به لحاظ ماهیت ، انتقال ارادی دعوا تابع آن عمل حقوقی است که در آن حق اصلی به دیگری منتقل می شود .دعوا در قالب هر عقدی منتقل شود تابع آن عقد می گردد ،پس اگر دعوا با بیع منتقل شود انتقال دعوا تابع بیع است و اگر دعوا با ماده 10 قانون مدنی منتقل شود تابع ماده 10 قانون مدنی است. به لحاظ آثار نیز ، انتقال دعوا دارای آثار متعددی است .
کلمات کلیدی : دعوا , انتقال ارادی, انتقال قهری , منتقل الیه ,ناقل
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : the legal nature and consequences of the transfer of litigation
Abstract : During a lawsuit it often happens that a litigant transfers the litigation to a third person who takes over his position and title in the case as plaintiff or defendant. This transfer happens either voluntarily or forcibly. This study uses the descriptive-analytical method to investigate the legal nature and consequences of the transfer of litigation. The results show that transfer of litigation is essentially a legal action that assigns the principal right to another person. The litigation shall be subject to the terms of the act through which it has been transferred, thus an agreement of sale makes the litigation subject to its terms and similarly if the transfer takes place under the article 10 of the civil law it will be subject to the provisions of the article. The transfer of litigation carries numerous consequences as well
Keywords : litigation, voluntary transfer, forced transfer, assignee, assignor
Download Abstract File