اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405463
نام و نام خانوادگی : رضا منصوري حبيب ابادي
عنوان پایان نامه : مسؤولیت مدنی ناشی از لغو مجوزبرنامه های فرهنگی و هنری
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور :
چکیده : اگر دزگستره مطالعات صورت گرقته درباره حقوق ایران ‏‏‍،موضوعاتی یاشند که بتوان ادعا کرد که تصورات نادرست فزاوانی درباره آنها صورت گرفته ‍،بی تردید،حقوق مسؤلیت مدنی دولت و کارکنان آن،یکی از برجسته ترین انهاست.متاسفانه،حقوق حاکم بر مسؤلیت مدنی دولت و مستخدمان ان در ایران به درستی هویت شناسی نشده است.مسؤلیت مدنی شاهدتصویب قوانین ومقررات گوناگونی بوده که چهره مسؤلیت مدنی دولت را به صورت بسیارمعنی دار و چشمگیر،تغییرداده اند. عمده تحولات به موازات گسترده ساختن دامنه دارمسؤلیت دولت ،دارای این جهتگیری بوده اندکه صلاحیت برخی مراجع به صورت کامل ویاصلاخیتهای اصلی برخی مراجع دیگرکه احتمال وقوع زیان دران در انها بیشتر بوده،تابع نظم خاصی شده اند که کمابیش بر فرض تقدم تقصیردولت و در برخی موارد بر فرض خطای مطلق دولت و در نتیحه مسؤلیت مطلق دولت استوار است .دراین میان مسؤلیت مدنی ناشی ازلغو مجوز برنامه های فرهنگی و هنری نیز به صورت تلویحی موردتوجه این قانون واقع شده است که با توجه به قانون مسؤلیت مدنی و با نوجه به شرایط خاص هر مورد،مسؤل جبران را مشخص کرده و در مواقع مختلف ،بر عهده مسؤل ان است.
کلمات کلیدی : مسؤلیت مدنی ,برنام های فرهنگی ,مسؤلیت مدنی دولت
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The civil responsibility of abolition of cultural and artistic events
Abstract : Abstract If in the studies concerning the legal law of Iran we were to find the issues with most misconceptions, the laws of civil responsibility of government and its employees were, undoubtedly, one of the most prominents. Unfortunately, the laws of civil responsibility of government and its employees in Iran have not been properly identified. Civil responsibility has witnessed the adoption of various laws and regulations that have changed the face of civil responsibility of the government significantly and dramatically. Major developments have been in the orientation of widening the area of responsibility of the government and at the same time in subjecting the full authority of some authorities, or other authorities whose probability of occurrence of losses is greater, to a particular order, which is more or less based on the premise of precedence of the government's fault, and in some cases, on the assumption of the absolute fault of the government and, consequently, the absolute responsibility of the government. In the meantime, the civil responsibility of abolition of cultural and artistic events has been implicitly addressed by this law which, according to civil responsibility law and according to the specific circumstances of each case, specifies the responsible authority which, in different situations, is the one in charge.
Keywords : Civil Responsibility ,Cultural Event,Civil Responsibility Of Government
Download Abstract File