اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405472
نام و نام خانوادگی : محمد سلطاني
عنوان پایان نامه : مسوولیت شهرداری ها در خصوص بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا عباسيان
استاد مشاور :
چکیده : اداره امور شهر و اعمال تصدی گری از سوی شهرداری ها مستلزم رعایت حقوق مسلم شهروندان و تامین ایمنی آنهاست. براساس قوانین موضوعه، مسئولیت شهرداری ها در حفظ شهر و رفع خطر از حوادثی که به صورت طبیعی یا در راستای انجام وظیفه، شهر و نفوس انسانی را تهدید می کند مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین این سوال قابل طرح است که قلمرو، حدود اختیارات، نوع و مبنای مسئولیت شهرداری ها در خصوص بند 14 ماده 55 ق.ش. به چه صورت می باشد؟ با توجه به ماده 56 ق.ش. شعاع و قلمرو این مسئولیت به اماکن عمومی واقع در داخل محدوده و حریم شهرها محدود می گردد و از مرز تقسیمات کشوری تجاوز نخواهد کرد. حدود اختیارات شهرداری ها در پلمب اماکن عمومی در حال بهره برداری با توجه به مفاد بند 14 ماده 55 ق.ش. به روشنی مشخص نیست لذا هرگونه اقدام، صرفاً در چارچوب مصرحات قانونی امکان پذیر است. وجود آزادی اراده و هرگونه انعقاد قرارداد بین شهرداری و شهروندان در این زمینه به جهت مخالفت با نظم عمومی و حفظ مصالح جامعه با تکیه بر ماده 6 ق.آ.د.م. غیرممکن و قابل تصور نیست بنابراین مسئولیت شهرداری ها در رفع خطر به لحاظ عدم انجام الزامات قانونی و به صورت قهری شکل خواهد گرفت. با توجه به منابع قانونی موجود از جمله ماده 145 و تبصره 2 ماده 514 ق.م.ا. مبنای مسئولیت شهرداری ها در ارتباط با رفع خطر تقصیر می باشد که با عدالت اجتماعی، منافع عمومی و ماهیت تشکیل شهرداری سازگارتر و موجب جلوگیری از بی مسئولیتی و سوء استفاده های احتمالی و اعمال سلیقه می گردد و این اصل در خصوص مؤسسات عمومی در حقوق بیشتر کشورها پذیرفته شده است، همچنین باعث خواهد شد یک تکلیف همگانی و مسئولیت پذیری در مقابله با خطرات در سطح جامعه شکل گیرد که در ماده 15 ق.ب. مصوب 1316 به این تکلیف اشاره شده است. عدم مسئولیت شهرداری ها در هنگام بروز قوه قهریه یا خطرات ایجاد شده توسط سایر عوامل بستگی به اقدامات متعارف شهرداری قبل از وقوع خطر و همزمان و یا بعد از آن و عدم وجود هرگونه رابطه سببیت حتی به صورت جزئی با ضرر وارده دارد که با تکیه بر منابع قانونی از جمله مواد 500، 514 ، 518 و تبصره ماده 14 ق.م.ا. می توان به این نتیجه رسید.
کلمات کلیدی : مسوولیت مدنی, شهرداری, اماکن عمومی, تقصیر, ضرر
تاریخ دفاع : 1397/10/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Responsibility of the municipalities in paragraph 14 of article 55 of the law on municipalities
Abstract : The city administration and the authority of municipalities require the observance of the fundamental rights of citizens and their safety. Based on legislative acts municipality is responsible for protecting the city and eliminating the danger of natural disasters or workplace accidents that are threatening people and the city which has been emphasized. Therefore, this question can be asked how the scope and limits of authority, type and basis of the municipality responsibility in respect to Article 55, Section 14 of Municipal Law determined? According to Article 56 of Municipal Law the limits of responsibility include public places within the boundaries of the city and will not exceed the boundaries of national divisions. The limits of municipal authorities in closing a new business according to Article 55, Section 14 of Municipal Law is not clearly specified, so any action is only possible within the legal stipulations framework. The existence of freewill and making any contract between the municipality and the citizens in this field is not impossible or conceivable because of opposing public order and protecting the interests of society according to Article 6 of Civil Procedure Act therefore the responsibility of the municipality for hazard elimination in the absence of legal requirements will be formed in the strict manner. Considering the existing of legal sources, such as Article 145 and Note 2 of Article 514 of the Islamic Penal Code the basis of responsibility of municipalities is related to the elimination of risk of fault which is consistent with social justice, public interest and it is more consistent with the nature of the municipality and prevents irresponsibility and possible misuse and tastes, and this principle has been accepted for public institutions in the law of most countries, and it will also create a public duty and responsibility to deal with the dangers at the community level, which in Article 15 of Insurance Law approved by 1316 refers to this assignment. Lack of responsibility of municipalities at the time of incidence or dangers created by other factors depends on municipality's usual actions before, at the same time or after the occurrence of the danger and the absence of any cause and effect relationships ever partially with damage which relying on legal resources, including Articles 500, 514, 518 and the Note of Article 14 of the Islamic Penal Code It can be concluded.
Keywords : civil responsibility, municipality, public places, fault, damage
Download Abstract File