اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405503
نام و نام خانوادگی : مهشاد معين فر
عنوان پایان نامه : تاثير سرمايه اجتماعي بر خلق سودمندی مشتريان در خريد بر خط گروهي از سايت های فروش اينترنتي ايراني
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-مديريت مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمدرضا شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده : پژوهش حاضربا هدف تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق سودمندی مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری مشارکت گروهی در خرید بر خط گروهی از سایتهای فروش اینترنتی ایرانی به روش توصیفی ، همبستگی انجام شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه استفاده کنندگان از خریدهای آنلاین و اینترنتی سایت دیجی کالا ، بامیلو ،دیجی استایل و مدیسه در سال 1397 بوده كه به علت عدم دسترسی تعداد آنها نامعلوم در نظر گرفته می شود. از آنجایی که حجم جامعه برای ارباب نامحدود فرض شد .لذا حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان 400نفر در نظر گرفته شد و آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیر پرسش نامه چن و همکاران (2015) با 29 گویه استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای 775/0 تعیین گردید که نشان ‌دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه‌گیری بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از روش آمار توصیفی ، توصیف شدند و در روش آمار استنباطی از روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار spss و smart pls فرضیه ها مورد آزمون قرار قرار گرفتند. نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی بر خلق سودمندی مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری مشارکت گروهی در خرید بر خط گروهی از سایتهای فروش اینترنتی ایرانی تاثیر دارد و تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی : : سرمایه اجتماعی, خلق سودمندی, مشارکت گروهی, سایت های فروش اینترنتی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : the effect of social capital on the interests of consumers with regard to the role of intermediary involved in the purchase online sites selling a group of iranian internet
Abstract : The present research aimed to determine the effect of social capital on the creation of customer benefits by considering the role of mediation of group participation in purchasing on a line of group of Iranian online sales sites through a descriptive correlation method. In this research, the statistical population includes all users of online and online purchases of Digi Commodity, Bamilo, DigiStyle and Madesa in 1397 which is considered unknown due to lack of access to their numbers. Since the size of the community was assumed to be unlimited for the master, the sample size was considered to be 400 persons according to the Krejcy and Morgan tables and the subjects were selected based on the available random sampling method. To measure the variables, Chen et al. (2015) questionnaire was used with 29 items. The formal validity of the questionnaires is confirmed using the views of the management professors. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient for 0/775, indicating the reliability of the instrument. After collecting data, descriptive statistics method was used and descriptive statistics were used. Inferential statistics method was used for confirmatory factor analysis and using SPSS and smart pls software, hypotheses were tested. The results showed that social capital affects the creation of customer satisfaction by considering the role of mediation of group participation in purchasing on the line of group of Iranian online sales sites and all the research hypotheses were approved.
Keywords : Social Capital, Creation of Profitability, Group Participation, Internet Sites
Download Abstract File