اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405506
نام و نام خانوادگی : غلامرضا بهرامي
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تاثیر نشان تجاری و کیفیت بسته بندی در افزایش فروش و رضایت مشتریان در تولیدات غذایی در شهر اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-مديريت مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نادر جعفريوسفي
استاد مشاور :
چکیده : امروزه سازمان هایی که خواهان موفقیتند در جستجوی راهها و روش هایی هستند که بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود آورند. یکی از راههای نیل به موفقیت آنان به دست آوردن رضایت مشتری است. نشان تجاری محصول، بسته بندی و ویژگی های ظاهری یک محصول عواملی هستند که می توانند بر رضایت مشتری مؤثر باشند. این عوامل خود می توانند منجر به افزایش فروش و سود آوری بیشتر برای سازمان ها و صنایع تولیدی می شود. پژوهشگر با اذعان بر مطالب عنوان شده ، پژوهش حاضر را در راستای همین مسأله و جهت تعیین «رابطه استفاده از نشان تجاری، بسته بندی (ویژگی های ظاهری محصولات) با میزان فروش و رضایت مشتریان در حوزه ی محصولات غذایی از دیدگاه مشتریان در شهر اصفهان» انجام داده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان اصفهانی در تابستان 1396 تشکیل دادند. از جامعه مزبور ابتدا 14 منطقه شهر اصفهان مشخص شد، سپس تعداد260 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری بر اساس تمرکز جمعیت در هر منطقه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، شامل پنج پرسشنامه مؤلفه جمعیت شناختی (با 4 سؤال)، میزان فروش (با 14 سؤال)، رضایت مشتری(با 16 سؤال) و نگرش به نشان تجاری، بسته بندی (ویژگی ظاهری محصولات با 8 سؤال) بودند. روش‌های آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام، آزمونt و تحليل واريانس بودند. نتایج نشان داد که بین استفاده از نشان تجاری، بسته‌بندی (ویژگی ظاهری محصولات) با میزان فروش رابطه معنادار وجود داشت(05/0>p). بین بسته‌بندی با رضایت مشتری رابطه معنادار بود. همبستگی چندگانه بین نشان تجاری، بسته‌بندی و ویژگی‌های ظاهری با میزان فروش بوده و معنادار بود (001/0>p). همچنین همبستگی چندگانه بین نشان تجاری، بسته‌بندی و ویژگی‌های ظاهری با رضایت مشتری بوده و معنادار بود (05/0>p).
کلمات کلیدی : رضایت مشتری, میزان فروش, نشان تجاری, بسته بندی, پیمایش.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating the effect of brand and packaging quality on increasing sales and customer satisfaction in food products in Isfahan
Abstract : Today, organizations are seeking ways by which they can achieve more success in controlling the market leadership. In order to achieve the sussess, customer satisfaction is needed. Brand, packaging and product appearance features are the factors that can effect customer satisfaction. These are factors that increase their sales and profitability of organizations and industries. In order to study this issue and to determine the " The relationship among the use of brand , packaging and the product appearance features with the sales and customer satisfaction (in regard with demographic characteristic) in domains of food & clothing Products from the customers point of view in the city of Isfahan "the current research was done. The statistical society of the study was all the citizens in the city of Isfahan in the spring of 2017. Using a randomized sampling, 260 participants were selected from 14 didtricts of the city. Instruments which were used for assessment research variables including demographic questionnaire scale (with 4 items), sales(with 14 items) , customer satisfaction (with 16 items), attitude to brand, packaging, product appearance features (with 8 items) and compare products and foreign (with 5items). The statistical procedures which were used to analayzed the data included: Pearson’s correlation coefficient, simultaneous, step by step regression analysis and, t-test and MANOVA. Results revealed that between use of brand, packaging and product appearance features with sales negative significant relationship (p < 0/05) existed. But between using the brand and product appearance features with customer satisfaction were not significant relationship. Between using of packaging with customer satisfaction significant relationship was found. Multiple correlation between brand, packaging and product appearance features with sales were significant. Multiple correlation between the brand, packaging and product appearance features with customer satisfaction were also significant. The level of Satisfaction towaed Iranian products response compared with foreign products is less than the average level. Also among of the demographic characteristic related to use of brand, packaging and product appearance features, significant difference did not exist. Considering the finding as well as the shortcomings, some suggestions were proposed for the researchers and industrial organizations managers.
Keywords : customer satisfaction, sales, brand, packaging, packing.
Download Abstract File