اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405507
نام و نام خانوادگی : مسعود صانعي
عنوان پایان نامه : نقش انتقاد سازنده در تعهد سازمانی مطالعه موردی اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-مديريت مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي نصر اصفهاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File