اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405516
نام و نام خانوادگی : پكاه تاج ابادي پور
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر یک دوره تمرین ثبات مرکزی به همراه مصرف کافئین بر تصور بدنی و تعادل پویای زنان دارای اضافه وزن
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد زاهدي
استاد مشاور :
چکیده : هدف از اجرای پژوهش حاضر اثر یک دوره تمرین ثبات مرکزی به همراه مصرف کافئین بر تعادل پویا و تصور بدنی زنان دارای اضافه وزن بود. جامعه پژوهش حاضر را کلیه زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و کنترل وزن منطقه سه شهری اصفهان که تمایل به شرکت در این پژوهش را داشتند تشکیل داد. تعداد 30 شرکت کننده زن( قد 09/5 ± 76/159 ، وزن 17/8 ± 10/74 و سن 42/3 ± 96/ 42 ) که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در سه گروه ده نفری (تمرین ثبات مرکزی به همراه مصرف کافئین ، تمرین ثبات مرکزی به همراه مصرف دارونما و کنترل) تقسیم شدند. جهت اندازه گیری تعادل پویا از آزمون ستاره و برای اندازه گیری تصور بدنی از پرسشنامه MBSRQ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی همبسته، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار spss در سطح معناداری کمتر از پنج صدم استفاده شد. نتایج نشان داد یک دوره تمرین ثبات مرکزی به همراه مصرف کافئین بر تعادل پویا و تصوربدنی اثر داشت. تصور بدنی، در گروه تمرینی مصرف کننده دارونما، اثر معنادار داشت. ولی، تعادل پویا در گروه مصرف کننده دارونما اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، بین دو گروه تمرینی مصرف کننده کافئین و دارونما در تعادل پویا و تصور بدنی تفاوت آماری معنادار به دست نیامد. برای بهبود تعادل پویا و تصور بدنی زنان دارای اضافه وزن توصیه به مصرف کافئین نمی شود. ولی، انجام برنامه تمرینی ثبات مرکزی می تواند اثر موثرتری بر تصور بدنی و تعادل پویا داشته باشد.
کلمات کلیدی : تمرین ثبات مرکزی, تعادل پویا, تصور بدنی, کافئین, زن, اضافه وزن.
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The purpose of this research was to investigate the effect of a core stability training course Along with caffeine consumption on dynamic balance and body image of overweight women.
Abstract : The purpose of this research was to investigate the effect of a core stability training course Along with caffeine consumption on dynamic balance and body image of overweight women. The research population consisted of all overweight women referring to the health centers and weight control centers in three-city district Isfahan, which were willing to participate in this research. Thirty female participants (height: 159.76 ± 5.9, weight: 74.7 ± 8.17 and 42.96 ± 42.3 years old) who were Entry requirements into the research, were selected through purposeful sampling. Then randomly divided into three groups of ten (core stability training with caffeine, core stability training with placebo and control) groups. The star score was used to measure dynamic balance and MBSRQ questionnaire was used to measure body image. In order to analyze data from a paired t-test, analysis of covariance and Bonferroni post hoc test using spss software was used at a significance level of less than five-hundredths. The results showed that a core stability training course along with caffeine consumption had a meaningful effect on dynamic balance and body image. Body image had a significant effect on the placebo user training group. However, there was no significant effect on the dynamic balance in the placebo group. Also, there was no significant difference between two groups of caffeine and placebo training in dynamic balance and body image. To improve dynamic balance and body image in overweight women are advised not to consume caffeine. However, performing a core stability training program can have a more effective effect on body image and dynamic balance.
Keywords : core stability training, dynamic balance, body image, caffeine, women, overweight.
Download Abstract File