اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405526
نام و نام خانوادگی : الهام نور محمدي نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بزه‌دیده‌شناسی زنان در جرایم جنسی (مورد مطالعه شهر اصفهان)
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمدرضا توكلي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File