اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405555
نام و نام خانوادگی : الهام شانظري
عنوان پایان نامه : تحلیل حقوقی سند۲۰۳۰ ازمنظر مقررات حاکم بر حقوق خانواده
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حامد رستمي نجف آبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File