اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405556
نام و نام خانوادگی : امير كارشناس نجف ابادي
عنوان پایان نامه : جایگاه و آثار اصل انصاف در تفسیر قرارداد
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسن پاك طينت
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/14
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File