اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405604
نام و نام خانوادگی : ميلاد جعفري
عنوان پایان نامه : حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای اولیه عدم تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا عباسيان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File