اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405610
نام و نام خانوادگی : سعيد پوران شيرواني
عنوان پایان نامه : قانون مشاغل سخت و زیان آور در رویه دیوان عدالت اداری
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدكاظم عمادزاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File