اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405627
نام و نام خانوادگی : فرزانه مرداني قهفرخي
عنوان پایان نامه : راهکارهای نوین در اقناع بزهدیدگان جنسی جهت طرح شکایت
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده : تجاوز جنسي پديده‌ای است كه از گذشته‌هاي بسيار دور در بين جوامع مختلف وجود داشته است، ولی امروزه اين معضل به جهت ترويج خشونت و سكس، در سطح بسيار گسترده ‎اي افزايش يافته است و در اکثر موارد بزه دیده به خاطر تابوهای موجود در جامعه و به دلیل ترس از آبرو وتبعات اجتماعی راضی به طرح شکایت نمی شود ودراغلب موارد این جرائم مسکوت باقی میماند. دراین مقاله به روش توصیفی وتحلیلی به بررسی راهکارهای نوین دراقناع بزه دیدگان جنسی جهت طرح شکایت پرداخته می شود. دراین بررسی مشخص می شود که راهکارها و فناوریهای نوین مانند رسانه های اجتماعی، اینترنت، سایت، کمپین، گروه های مردم نهاد وغیره می توانند در اقناع بزه دیده جهت طرح شکایت مؤثر واقع شوند و از این طریق باعث پیشگیری ازارتکاب و تکرار جرم گردند. هدف این پژوهش نشان دادن اهمیت جرائم جنسی و برجسته کردن راهکارهای نوین برای قانع کردن بزه دیده جهت شکایت و مطرح شدن این جرائم در جامعه و پیشگیری از این جرائم است. نتایج بررسیها نشان می دهد که با استفاده از راهکارها و فناوریهای نوین می توان موانعی مانند تابوها و تبعات اجتماعی، ترس از بی آبرویی و سرزنش بزه دیده جنسی را از بین برد و او را برای طرح شکایت تشویق نمود، تا بزه دیده ازاین طریق بتواند به حقوق خود واجرای عدالت دست یابد و همچنین با طرح این جرائم و مجازات متجاوزین از ارتکاب وتکرار این جرائم پیشگیری به عمل آورد.
کلمات کلیدی : جرم, بزهدیده, جرائم جنسی, تجاوز, متجاوز جنسی
تاریخ دفاع : 1397/11/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : New ways are satisfying sexual victim to file a complaint
Abstract : Sexual harassment is a phenomenon that has existed from very distant past in different societies, but today, the problem has grown to a large extent in terms of promoting violence and sex, at the very level has increased vastly in most cases, the victim is due to taboos in the community and because of fear of social dignity satisfied with the scheme and most of these crimes remain silent. In this paper, a descriptive analytical method is considered new strategies for the prosecution of sexual offenders are being addressed. In this it will be determined that new strategies and technologies such as social media, internet, site, campaign, public groups, etc. can persuade the victim to plan complaints are effective and thus prevent and punish crime. The purpose of this research is to show the importance of sexual crimes and highlight new approaches to persuading the victim to sue and bring these crimes to the community and prevent them crimes. The results of the research show that using new strategies and technologies barriers such as taboos and social consequence, fear of injustice and blaming the victim and he urged him to lodge a complaint, so that the victim would be able to do so achieve their rights and justice and punishing the perpetrators preventing and committing these crimes.
Keywords : crime, victim, crimes sexual, rape, sexual assault
Download Abstract File