اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405644
نام و نام خانوادگی : مرتضي افروزي
عنوان پایان نامه : موانع حقوقی، اجتماعی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا عباسيان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File