اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405660
نام و نام خانوادگی : صفيه قاسمي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخله آموزشی فعالیت بدنی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری اختلالات اسکلتی- عضلانی رانندگان اتوبوس شهری خمینی شهر
رشته تحصیلی : مديريت محيط زيست (اچ اس اي )
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آسيه پيرزاده كوپائي
استاد مشاور :
چکیده : زمینه و هدف: رانندگی حرفه ای پر مخاطره برای ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی است. انجام مداخلات آموزشی می تواند در پیشگیری و حتی کنترل این اختلالات موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین بررسی تاثیر مداخله آموزشی فعالیت بدنی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری اختلالات اسکلتی- عضلانی رانندگان اتوبوس شهری انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش به صورت نیمه تجربی بر روی60 راننده اتوبوس که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند انجام گرفت. شرکت کنندگان در دو مرحله (قبل و سه ماه بعد از مداخله) موردسنجش قرار گرفتند. مداخله آموزشی در قالب سه جلسه 90 دقیقه ای برگزار گردید. آموزش با تاکید بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی به صورت سخنرانی، ارایه پاور پوینت، نمایش فیلم آموزشی، آموزش عملی حرکات اصلاحی و در اختیار قرار دادن پمفلت آموزشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگرساخته بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. یافته‌ها: قبل از آموزش مقایسه میانگین نمرات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دو گروه آزمایش و شاهد اختلاف معنی داری نداشتند. بعد از مداخله آموزشی، سنجش و مقایسه میانگین داده های حساسیت درک شده، شدت درک شده، خود کارآمدی و عملکرد افزایش معنا داری را در گروه آزمایش (001/0P<) نسبت به گروه کنترل(05/0P>) نشان دادند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از اختلالات اسکلتی عضلانی رانندگان موثر می باشد.
کلمات کلیدی : مدل اعتقاد بهداشتی, اختلالات اسکلتی – عضلانی, مداخله آموزشی, رانندگان اتوبوس
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The Effect of Physical activity an Educational Intervention Program on the prevention of musculoskeletal disorders urban bus drivers in Khomeini Shahr: An Application of the Health Belief Model
Abstract : Background and objective: Bus drivers in Isfahan city is a high-risk profession of musculoskeletal disorders. Educational interventions can be effective in preventing and even controlling these disorders. The aim of this study is to determine the effect of physical activity intervention on the basis of health belief model in the prevention of musculoskeletal disorders of bus drivers. Methodology: This quasi-experimental study was performed on 60 bus drivers selected by multi-stage sampling method. Participants were assessed in two stages (before and three months after the intervention). Educational intervention was held in three 90-minute sessions. Training was conducted with emphasis on health belief model constructs in the form of lectures, presentation of power point, educational video presentation, practical training of corrective movements and the provision of educational pamphlets. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on health belief model constructs. Results: Before the training, there was no significant difference between the mean scores of health belief model constructs in the experimental and control groups. After educational intervention, the mean perceived susceptibility, perceived severity, self-efficacy and performance increased significantly in the experimental. Conclusion: The results of this study showed that the educational program based on the health belief model is effective in adopting preventive behaviors for musculoskeletal disorders among drivers.
Keywords : Health Belief Model, Educational intervention, musculoskeletal disorders, Bus drivers
Download Abstract File