اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405814
نام و نام خانوادگی : سحر كريمي شهركي
عنوان پایان نامه : تعیین اثرگذاری درمان نوروفیدبک برای بیماران ADHD با استفاده از ویژگی های برمبنای موجک سیگنال EEG
رشته تحصیلی : مهندسي پزشکي بيوالکتريک
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي خضري
استاد مشاور :
چکیده : بیش فعالی (ADHD) ، بیماری است که بیشتر در کودکان ظاهر می شود و گاهی تا سنین بالا نیز ادامه پیدا می کند. بیماران دارای علایم اضطراب، بیش فعالی و تحریک پذیری هستند. نوروفیدبک به عنوان یکی از روشهای درمانی این بیماری اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور تعیین مطلوب تر اثر نوروفیدبک اعمال شده، بررسی اطلاعات زمان فرکانس سیگنال مغز (EEG) با استفاده از تحلیل موجک مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا روند تغییر ویژگی های زمان فرکانس استخراج شده از سیگنال در طی درمان بررسی می شود. در روش پیشنهادی، با اعمال تبدیل موجک سیگنال به زیر باندهایی تجزیه می شود. سپس برای ویژگی های زمانی و آماری تعیین شده در هر زیر باند، روند تغییرات بعد از اعمال جلسات درمانی نورفیدبک ارزیابی می شود. برای کسب نتایج انواع مختلف توابع موجک و سطوح تجزیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد تغییرات در ویژگی های میانگین، واریانس، میانگین قدرمطلق تفاضل اول سیگنال به هنجار شده و میانگین قدرمطلق تفاضل دوم سیگنال خام بطور محسوس قابل مشاهده است. با تعیین بهترین ویژگی ها، فرایند انتخاب ویژگی ها صورت گرفت واین ویژگی ها برای شناسایی افراد سالم از بیماران استفاده شدند. سطح تجزیه 3 و تابع موجک rbio2.6 بهترین نتایج را با روش های طبقه بندی مورد استفاده کسب کردند. به گونه ای که دقت های طبقه بندی 87/84درصد با روش k نزدیک ترین همسایه(kNN) و 100 درصد با ماشین بردار پشتیبان (SVM) به دست آمدند.
کلمات کلیدی : بیماریADHD, نوروفیدبک, تبدیل موجک, ویژگی های آماری و زمانی, طبقه بندی کننده SVM
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File