اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405834
نام و نام خانوادگی : حميد ابراهيمي
عنوان پایان نامه : تعیین قلمرو مسؤولیت مدنی مهندسین ساختمان
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عليرضا يزدانيان
استاد مشاور :
چکیده : مسؤولیت مدنی مهندسین ساختمان در قوانین اصلی ما بطور مدون و منسجم نیامده بلکه در برخی از قوانین بطور پراکنده به مواردی اشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسؤولانه این قشر از مهندسین جامعه است. با پیشرفت های قابل ملا حظه ای که در صنعت ساختمان صورت گرفته و گسترش فعالیت های حرفه ای مهندسین ساختمان، قلمرو مسؤولیت مدنی ایشان نیز توسعه یافته و تبیین مسؤولیت مدنی حرفه ای آنان دیگر مانند گذشته در قالب سنتی پاسخگوی نیازها و مسائل مبتلابه این صنعت نمیباشد لذا لزوم تعیین قلمرو مسؤولیت مدنی مهندسین ساختمان و تبیین دقیق ضوابط تعیین تقصیر حرفه ای و مسؤولیت مدنی این قشر از جامعه بیش از پیش ضروری است. در اکثر موارد مسؤولیت مهندسین در برابر مالک یا کارفرما ناشی از رابطه قراردادی صریح یا ضمنی است که بین آنان وجود دارد و تقصیر قراردادی مبنای مسؤولیت است. همچنین در برابر افراد ثالث که طرف قرارداد نبوده اند دارای مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد و قهری می باشند. عمده تخلفات مهندسین ساختمان ناشی از تقصیر اعم از فعل یا ترک فعل و تخطی از وظایف قانونی آنان است که موجب ضمان و مسؤولیت مدنی ایشان در جبران خسارات وارده میباشد. بنابراین مبنای اصلی مسؤولیت مدنی آنان مبتنی بر نظریه تقصیر است و مبنای فقهی آن عمدتاً قواعد تسبیب و اتلاف میباشد. البته در موارد معدودی هم نظریه های خطر اعم از نظریه های خطر ناشی از عمل نامتعارف و خطر ناشی از انتفاع و همچنین نظریه استناد عرفی، قابل استناد است و در اندک مواردی در قالب قواعد لاضرر، ضمان ید و غرور قابل بحث است.
کلمات کلیدی : مسؤولیت مدنی, مهندسین ساختمان, تقصیر, ضررر, جبران خسارت
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Determination Civil Engineers Civil Responsibility Domain
Abstract :
Keywords : Civil Responsibility . Civil Engineers . Guilt . Damage . Compensation
Download Abstract File