اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405897
نام و نام خانوادگی : فرشاد شفيعيون
عنوان پایان نامه : مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زاید شهرستان اصفهان وشاهین شهر بر اساس ارتقا شاخص های بهداشتی منطقه بابه کارگیری GIS
رشته تحصیلی : مديريت محيط زيست (اچ اس اي )
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي بالي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده به موازات رشد جمعیت انسان، مصرف مواد و تولید زائدات ناشی از آن موسوم به پسماند نیز رشد نموده است. پسماندها بر سلامت انواع حیات و بهداشت محیط اثرات منفی می‌گذارند. از این رو مدیریت پسماند برای کنترل و یا کاهش اثرات منفی پسماندها بر سلامت انواع حیات و بهداشت محیط امری لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر می‌نماید. به طور کلی مدیریت پسماند مشتمل بر اقدامات پیشگیرانه و اقدامات مقابله‌ای است. با وجود اعمال اقدامات پیشگیرانه همواره تولید حجم زیادی از زائدات در محیط‌های مختلف انسانی مشاهده می‌شود. بنابراین اعمال اقدامات مقابله‌ای نیز برای کنترل و یا کاهش اثرات منفی پسماندها ضروری است. اتخاذ یک اقدام مقابله‌ای مناسب وابسته به ماهیت پسماند است. به دلیل وجود همواره ده الی سی درصد زائدات جامد در میان پسماندهای تولید شده، دفن بهداشتی از جمله مهمترین اقدامات مقابله‌ای مدیریت پسماند محسوب می‌شود. اثربخشی دفن بهداشتی زائدات جامد بر کنترل و یا کاهش اثرات منفی آن‌ها بر سلامت حیات و بهداشت محیط وابسته به انتخاب مکان مناسب برای دفن است. این مطالعه به مکان‌یابی محل دفن بهداشتی زائدات جامد در دو شهرستان اصفهان و شاهین شهر با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی پرداخته است. برای این منظور معیارهای مناسب بواسطه بررسی منابع و شناخت مخیط پژوهش شناسایی و در دو قالب فاکتور و محدودیت نقشه‌سازی شدند. نقشه‌های فاکتورها پس از استانداردسازی و وزن‌دهی با نقشه‌های محدودیت ترکیب شده و نقشه تناسب سرزمین برای دفن بهداشتی زائدات جامد تولید شد. در انتها نیز چهار ناحیه مناسب بواسطه تفسیر بصری و آستانه‌یابی و آستانه‌گذاری نقشه تناسب سرزمین انتخاب شده و میانگین تناسب آن‌ها محاسبه شد. هرچند میانگین تناسب ناحیه شماره چهار که در جنوب شرقی محدوده مطالعه و شهرستان اصفهان واقع شده بیش از سه ناحیه دیگر است اما این اختلاف تناسب ناچیز بوده و در چهار ناحیه تقریباَ برابر است. به طور کلی استفاده از روش ترکیب خطی وزنی به دلیل ارزیابی جمیع عوامل مؤثر و متأثر بر مدیریت پسماند و تاثیر میزان اهمیت هر یک از معیارها از طریق محاسبه وزن‌های نسبی و اتخاذ رویکرد ریسک متوسط و جبران متوسط در ترکیب معیارها تناسب سرزمین را برای دفن بهداشتی زائدات جامد به خوبی نقشه‌سازی می‌نماید. لیکن صحت، دقت و نامعلومی نتیجه نهایی حاصل از اتخاذ این روش، یعنی انتخاب پهنه‌های مناسب و مناسبترین نواحی وابسته به صحت، دقت و نامعلومی تفسیر بصری مفسر از نقشه تناسب تولید شده است.
کلمات کلیدی : پسماند, مواد زائد جامد, مدیریت پسماند, دفن بهداشتی, سامانه اطلاعات جغرافیایی, تصمیم¬گیری چند معیاره, ترکیب خطی وزنی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : landfill site selection in isfahan and shahinshar counies based on develo pment of health criteria by gis
Abstract : As human population growth has increased, the consumption of substances and the production of waste from it has also grown. Waste has negative effects on the health of all types of life and environmental health. Hence, waste management is necessary and inevitable to control or reduce the negative effects of wastes on the health of the various types of life and environmental health. Generally, waste management involves preventive measures and coping actions. Despite the preventive measures, there is always a large amount of waste produced in various human environments. Therefore, coping actions are also necessary to control or reduce the negative effects of waste. The adoption of a proper coping action depends on the nature of the waste. Due to ten to thirty percent of solid waste among the wastes produced, sanitary landfill is one of the most important coping measures in waste management. The effectiveness of sanitary landfill of solid waste on controlling or reducing their negative impacts on environmental health and health of life depends on choosing a suitable landfill site. This study aimed to locate the sanitary landfill site of solid wastes in two cities of Isfahan and Shahin Shahr using weighted linear composition method. To this end, appropriate metrics were identified through surveying resources and recognizing the research environment, and mapped in two forms of factor and constraint. Factor maps after standardization and weighting combined with limitation maps and a land suitability map for solid waste landfill was produced. In the end, four suitable areas were selected by visual interpretation and thresholding of the land suitability map and their average suitability was calculated. Although the average suitability of district number 4 located in the southeastern part of the study area and the city of Isfahan is more than three other areas, this difference is negligible, and is nearly equal in four areas. In general, the weighted linear method due to evaluation of all the factors affecting waste management and the effect of the significance of each criterion by calculating relative weights and adopting a moderate risk approach and the average compensation in the combination of criteria, well map the land suitability for burying Healthy solid waste. However, the accuracy, certainty and uncertainty of the final result of the adoption of this method, namely the selection of suitable areas and the most appropriate areas of accuracy, certainty, and uncertainty of the interpreter's visual interpretation of the suitability map are generated.
Keywords : Waste, solid waste, waste management, landfill, GIS, multi-criteria decision making, weighted linear combination
Download Abstract File