اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405916
نام و نام خانوادگی : ارمين مرادي
عنوان پایان نامه : ساز وکارهای حذف یا تعدیل شروط غیر منصفانه در قراردادها با تاکید بر مداخله دادرس
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود شيراني
استاد مشاور :
چکیده : در نظام حقوقی رومی ژرمنی (مدل فرانسوی) بر اساس اصالت دادن به اصل لزوم قراردادها قاضی محکمه حق دخل و تصرف در شروط قراردادی یا به عبارت دیگر تعدیل آن را ندارد. از این رو باید عدالت تنها به وسیله قانونگذار پیش بینی شود و قاضی تنها ابزاری برای ابراز عدالت می‌باشد. در نظام کامن لا (مدل انگلیسی) قاضی محکمه حق تعدیل قرارداد را بر اساس قاعده انصاف و حمایت از طرف ضعیف قرارداد دارد. بر اساس مبانی انصاف در حقوق انگلیس این حق به قضات داده شده اما اصل عدالت و اعتبار آن در نظام‌های حقوق نوشته، نیز می‌تواند مبنایی برای حذف یا تعدیل قراردادهای یک طرفه‌ای باشد که شهروند در یک طرف آن به عنوان شخص ضعیف قرار گرفته است. به هر روی اصل لزوم قرارداد که در حقوق موضوعه ایران اعتبار و شهرت فقهی دارد و در نظام حقوقی فرانسه نیز بر اساس اصل حاکمیت اراده بر جریان قرارداد حاکم می‌شود مانعی مهم برای اعمال عدالت به وسیله قاضی است. به عنوان نتیجه می‌توان گفت وسیله اعمال عدالت قراردادی در نظام رومی ژرمنی قانونگذار و در نظام کامن لا قاضی محکمه نیز می‌باشد. در نظام حقوقی رومی ژرمنی اصالت دادن به قواعد ثابت قاضی را از اعمال شروط منصفانه منع می‌کند در حالی که در نظام کامن لا این قاعده قابلیت اعمال یافته است.
کلمات کلیدی : عدالت, طرف ضعیف, تعدیل, حذف, شروط قراردادی
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Unfair Terms in Contracts with emphasis on mechanisms of eliminating or modifying the Ombudsman's intervention
Abstract : What has been analyzed in this thesis are the mechanisms for eliminating or modifying unfair terms in contracts, with emphasis on the intervention of the magistrate. In the Roman-German legal system (French model), the judge does not have the right to intervene in contractual terms, or, in other words, to modify it, based on the principle of the necessity of contracts. Hence, justice must be foreseen only by the legislator, and the judge is the only means to express justice. In the Omnla system (English model), the court judge has the right to modify the contract based on the principle of fairness and the protection of the poor side of the contract. According to the principles of fairness in English law, this right has been given to judges, but the principle of justice and credibility in written systems of law can also be the basis for the removal or modification of one-way contracts in which the citizen is located on the one hand as a weak person. Is. However, the principle of the necessity of a contract that has a reputation and jurisprudential reputation in Iran's law and in the French legal system is also an important obstacle to the administration of justice by the judge, based on the principle of the sovereignty of the will. In this dissertation, the author has discussed the issue in light of the two legal systems mentioned. As a result, it can be said that the means of exercising contractual justice are in the Roman-German legislature and in the general system of judges of the court.
Keywords : Justice, weak side, moderation, deletion, contractual clauses
Download Abstract File