اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405940
نام و نام خانوادگی : سها عسگري
عنوان پایان نامه : سیاست جنایی ایران در قبال خشونت خانگی مطالعه موردی استان اصفهان
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File