اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405970
نام و نام خانوادگی : فروغ جوانبخت
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد براحساس گرفتاری، تحمل پریشانی وبهبود نگرش مادران دارای کودک بدسرپرست شهر اصفهان
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناهيد اكرمي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس گرفتاری، تحمل پریشانی و بهبود نگرش مادران کودکان بدسرپرست شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه آماری شامل مادران کودکان بدسرپرست تحت حمایت انجمن روزنه های امید در سال 96 بود. از این جامعه تعداد 30 نفر از مادران دارای کودک بدسرپرست با روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی احساس گرفتاری گیلبرت و آلان(1998)، پرسشنامه ی تحمل پریشانی سیمون و کاهر(2005) و پرسشنامه ی ارزشیابی نگرش والدین شابین(1949) بود. روش مداخله در مان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی مادران در طی هشت جلسه درمانی بود. شرکت کنندگان در پژوهش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون اقدام به تکمیل پرسشنامه های پژوهش کرده و نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با نرم افزار آماری (SPSS) تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس گرفتاری، تحمل پریشانی و نگرش مادران دارای کودک بدسرپرست تاثیر معنادار(0/01 >p ) دارد. در نتیجه می توان گفت که استفاده از این روش می تواند بر کاهش احساس گرفتاری و افزایش تحمل پریشانی و بهبود نگرش مادران کودکان بدسرپرست نسبت به فرزندانشان تاثیر داشته باشد.
کلمات کلیدی : درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, احساس گرفتاری, تحمل پریشانی, بهبود نگرش مادران, کودک بدسرپرست
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Effect of acceptance and commitment therapy based on Entrapment, Distress tolerance and improve the attitudes of mothers with children unsupervised in Isfahan
Abstract :
Keywords : acceptance and commitment therapy, Entrapment, Distress tolerance, improve the attitudes of mothers, children unsupervised
Download Abstract File