اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405973
نام و نام خانوادگی : محسن فرجي
عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدل سازی ریسک پیامدهای نشت و انفجار مخازن LPGبا استفاده از نرم افزار PHAST
رشته تحصیلی : مديريت محيط زيست (اچ اس اي )
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ميثم جعفري
استاد مشاور :
چکیده : ارزیابی ریسک تجهیزات فرآیندی در صنایع نفت و گاز دارای اهمیت ویژه‌ای است که مخازن LPG یکی از مهمترین تجهیزات فرآیندی برای ذخیره سازی گاز مایع شده، می‌باشد. مهمترین کاربرد ارزیابی ریسک مخازن LPG شامل برآورد شدت تابش، تابش‌های گرمایی ناشی از حریق‌های احتمالی، برآورد افزایش فشار ناشی از ترکیدن مخازن LPG و یا انفجار ابر بخار ناشی از نشت مواد در محیط است. هدف از این پایان‌نامه بررسی مخاطرات مخازن LPG و ارزیابی ریسک کمی است. همچنین به ارزیابی پیامدهای ناشی از نشت مواد به محیط و پدیده توسعه بخارات مایع در حال جوش برای مخازن LPG پرداخته می‌شود. بدین منظور از نرم‌افزار Phast که پرکاربردترین نرم‌افزار در زمینه مدل‌سازی حوادث ناشی از رهایش مواد سمی، آتش سوزی و انفجار می‌باشد، استفاده شده است. سناریوهای درنظر گرفته شده شامل نشت مایع LPG و ترکیدن مخزن LPG است. ارزیابی ریسک و پیامد برای جت آتش، آتش ناگهانی، آتش استخری و آتش توپی و انجام شده است و همچنین برای انفجار در محیط باز و انفجار BLEVE برای تانک LPG نیز ارزیابی ریسک انجام شده است. در آخر فاصله ایمن از مخازن LPG بر اساس ارزیابی ریسک محاسبه گردیده است.
کلمات کلیدی : ارزیابی ریسک, مخازن LPG, انفجار ابر بخار, نرم‌افزار Phast, انفجار BLEVE, فاصله ایمن
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Risk assessment and modeling consequences of leakage and explosion for LPG tanks with Phast Software
Abstract : The risk assessment process equipment in the oil and gas industry has special significance, that LPG tanks for storage of liquefied gas is one of the most important production equipment. The main use of LPG Tanks risk assessment involves estimating radiation intensity, heat radiation from Potential fires, estimating the overpressure pressure caused by the bursting of LPG tanks or vapor cloud explosion caused by a leak in the environment . The purpose of this is thesis survey hazards of LPG tank and quantitative risk assessment and as well as to assess the consequences of the spill on the environment and the phenomenon of boiling liquid expanding vapor explosion paid for LPG tanks. For this purpose, Phast Software the most widely used software application in modeling accidents caused by toxic chemical release, fire and explosive, is used. Scenarios considered include liquid leaking LPG and LPG tank bursting. Risk and consequences assessment for jet fire, flash fire, pool fire and fire-ball is done and for vapor cloud explosion and BLEVE Blast from LPG tank is done too. Finally, a safe distance of LPG tanks has been calculated on the basis of risk assessment.
Keywords : risk assessment, LPG tank, vapor cloud explosion, Phast Software, BLEVE Blast, safe distance
Download Abstract File