اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406033
نام و نام خانوادگی : محمود نادريان
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه ی موردی بافت قدیم شهر جهرم)
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري-بهسازي و نوسازي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسن بيك محمدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/11
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File