اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406087
نام و نام خانوادگی : سهيلا توماني
عنوان پایان نامه : تجزیه وتحلیل پوشاک در نقاشی های دیواری خانه های تاریخی زند وقاجار شیراز
رشته تحصیلی : طراحي پارچه ولباس
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي مجابي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File