اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406089
نام و نام خانوادگی : اكرم احمدي
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهره رئيسي
استاد مشاور :
چکیده : این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم در شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش¬آزمون - پس-آزمون با گروه کنترل¬، جامعه شامل کلیه مادران دارای کودکان اتیسم که از میان آنان 30 نفر به روش نمونه-گيري به روش در دسترس انتخاب شدند و باگمارش تصادفی، به دو گروه آزمایشی و کنترل¬(¬15 نفر برای هرگروه) تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه¬ی تحمل پریشانی¬(DTS) و خودکارآمدی مادران برکلی(نسخه دوم) بود. گروه آزمايش تحت هشت جلسه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و در مورد گروه¬گواه هيچ مداخله¬اي اعمال نشد. ¬ نتایج داده ها با بهره¬گیری از تحلیل کواریانس نشان داد¬، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و مولفه¬های آن(بجز جذب شدن به وسیله هیجانات منفی) تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش خودکارآمدی و مولفه¬های تحمل (بجز مؤلفه¬ی خودمدیریتی) موثر بوده است. بدین ترتیب می¬توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می¬تواند در افزایش تحمل پریشانی و خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم موثر باشد.
کلمات کلیدی : پذیرش و تعهد درمانی, تحمل پریشانی,خودکارآمدی مادران, کودکان اتیسم
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract : The aim of this study was to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy on tolerance of distress and autoimmunity in autistic mothers in Isfahan. The research method was semi-experimental and pre-test-posttest with control group. The population consisted of all mothers with autism children, of whom 30 were selected by available sampling method. And randomly assigned to two experimental and control groups (15 people for each group). The research instrument was Poverty Tolerance Questionnaire (DTS) and Berkeley Mothers Autoimmunity (Second Edition). The experimental group underwent eight sessions of group therapy based on acceptance and commitment And there was no intervention in the control group. Data analysis using covariance analysis indicated that acceptance-based therapy and commitment to tolerance of distress and its components (except absorption by negative emotions) have a positive effect. Also, the results indicated that acceptance and commitment treatment was effective in increasing autoimmunity and tolerance components (except self-management component). Thus, acceptance and commitment therapy can be effective in increasing endurance distress and self-efficacy of autistic child mothers.
Keywords : Acceptance and commitment to treatment, tolerance of distress, maternal autoimmunity, autistic children
Download Abstract File