اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406102
نام و نام خانوادگی : سپيده محتشمي فرد
عنوان پایان نامه : تحولات سیاست کیفری ایران در قبال جرایم ثبتی
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمدصادق طباطبايي
استاد مشاور : غلامحسين مسعود
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File