اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406107
نام و نام خانوادگی : سالار حسين پور
عنوان پایان نامه : امکان سنجی ایجاد طرح های محرک توسعه در بافت فرسوده شهر شهرکرد
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري-بهسازي و نوسازي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد خادم الحسيني
استاد مشاور :
چکیده : بافت های قدیمی شهر ها از نمونه بافت های با ارزش شهر می باشد که با معضلات متعدی دست و پنجه نرم می کنند بای حل مشکل این گونه بافت ها ، راه حل های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که ایجاد طرح های محرک توسعه یکی از آن ها است.این گونه طرح ها می توانند با باز آفرینی ارزش های بافت قدیمی به احیای آن کمک کنند.از ین رو با توجه به اهمییت بافت قدیم شهر شهرکرد،در این پژوهش به بررسی امکان ایجاد طرح های محرک توسعه در بافت قدیم این شهر و تاثیرات آنها پرداخته شد.بدین منظور از ابزار پرسشنامه در قالب پرسشنامه شهروندان(385)و کارشناسان(50) استفاده شد . نتیج نشان داد که هر سه پروژه ایجاد محور پیاده در مسیر میدان 12محرم تا چهار راه بازار (3،66) ، احداث مسیر فرهنگی با ظرفیت کاربری تجاری _فرهنگی از سقا خانه حضرت ابوالفضل تا امامزادگان خاتون (3،24)و ایجاد فضای سبز محله ای در محدوده ی بافت فرسوده (3،55) امکان ایجاد را دارند. از طرفی نتایج نشان داد که سه پروژه دارای اثرات مثبت کالبدی_فضایی ، اقتصادی ، اجنماعی_فرهنگی و زیست محیطی می باشند. در رابطه اجرای هر یک از پروژه های محرک توسعه در محدوده بافت فرسوده مهم ترین عامل تسهیل کننده از نظر شهروندان ،تخصیص اعتبار (3،94) و از نظر کارشناسان ، همکاری و مشارکت مردم (3،82)است.از طرفی مهمتین عامل محدود کننده از نظر شهروندان ،مشکلات اقتصادی در اجرای پروژه(3،28)و از نظر کارشناسان عدم مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده در اجرای پروژه (3،62)است.
کلمات کلیدی : طرح های محرک توسعه,بافت فرسوده,شهر شهرکرد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File