اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406374
نام و نام خانوادگی : سرور نوداري زادگان
عنوان پایان نامه : بررسی جرايم ارتکابی در دفاتر اسناد رسمی و راه های پيشگيری از آن
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده : آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است جرایم ارتکابی در دفاتر اسناد رسمی و راهکارهای پیشگیری از آن است. از حیث جرایم ارتکابی در دفاتر از حیث ماهیت در دوران گذشته تا به امروز تغییری ایجاد نشده است و تنها از حیث فناوری اطلاعات و روشهای نوین از جمله ثبت آنی در این موضوع تغییراتی حاصل شده است. در مجموع از دور روش پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در حوزه جرایم حقوق ثبت و در دفترخانه ها استفاده می شود. با وجود آنکه دیگر روشها نیز توصیه می شوند اما دو روش مزبور بیش از سایر روشها مورد استقبال قرار گرفته اند. در روش پیشگیری اجتماعی یا همان پیشگیری رشد مدار از طریق توجه به امر آموزش اعمال پیشگیری می شود. البته در خصوص کارمندان و کارکنان دولت امروزه از روش های نوین آموزشی استفاده می شود. در حوزه پیشگیری وضعی با اعمال تغییراتی که در محیط انجام می شود سعی در انجام پیشگیری داشته اند. در کل می توان گفت روش پیشگیری وضعی در کنار پیشگیری اجتماعی مفید است زیرا پیشگیری وضعی به تنهایی نمی تواند ریشه های اندیشه مجرمانه را خشک کند ودر نهایت باید به امر آموزش توسط جست. این پایان نامه رو روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
کلمات کلیدی : ثبت, پیشگیری, دفترخانه, پیشگیری وضعی, پیشگیری اجتماعی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of crimes committed in the documentary offices and preventive measures
Abstract : What has been reviewed in this thesis is the commission of crimes committed at official documents and prevention strategies. There has been no change in the number of crimes committed in the offices from the nature of the past to the present day, and only changes have been made in the area of information technology and modern methods, including the immediate recording of this subject. In general, the method of preventative and social prevention is used in the field of registration and filing of criminal offenses. In social prevention or prevention, the development of the circuit is prevented through consideration of the teaching of instruction. Of course, today, modern educational methods are used for government employees and employees. In the field of prevention, attempts have been made to prevent them by making changes to the environment. In general, it can be said that situational prevention is useful in addition to social prevention, since precursor prevention alone can not damp the roots of criminal thought and ultimately need to be taught. This thesis is descriptive-analytical.
Keywords : Registration, Prevention, Office, Provisional Prevention, Social Prevention
Download Abstract File