اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406477
نام و نام خانوادگی : مسعود معصومي
عنوان پایان نامه : بررسی کارایی مالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
رشته تحصیلی : حسابداري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احسان كمالي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File