اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406655
نام و نام خانوادگی : مهرسا سلطاني
عنوان پایان نامه : مقايسه اثر دو شدت تمرين هوازي بر سطوح آدروپين و شاخص مقاومت به انسولين در زنان چاق
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد كريمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/05
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File