اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406941
نام و نام خانوادگی : مهدي پورحيدر شيرازي
عنوان پایان نامه : ارائه الگوی بهینه انتخاب تقاطع غیرهمسطح با معیار سطح سرویس بر اساس مقایسه الگوریتم‌های فرا مکاشفه‌ای
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-راه وترابري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اميرمسعود رحيمي
استاد مشاور : محسن ابوطالبي اصفهاني
چکیده : رشد جمعیت، توسعه کاربری‌ها و افزايش وسايل نقلیه در شهرها، موجب رشد روز افزون تقاضای سفر و حجم وسايل نقلیه عبوری از معابر شهری شده است. معمولاً ظرفیت معابر محدود به ظرفیت تقاطع‌ها است، زيرا تقاطع‌ها محل عبور نوبتی يا همزمان جريان‌های متقاطع هستند بنابراين نسبت به معابر ظرفیت کمتری دارند و به همین دلیل تأخیر، راه بندان و تصادفات در محل تقاطع‌ها بیشتر است . هنگامی که يک تقاطع همسطح به ظرفیت اشباع خود می‌رسد، محققین در پی راهکارهايی برای بهبود وضعیت تقاطع موجود بر می‌آيند. يکی از راه حل‌هايی که به ذهن خطور می‌کند تبديل تقاطع همسطح به غیرهمسطح است .تقاطع غیرهمسطح سیستمی است که اتصال خیابان‌های واقع در يک يا چند سطح مجزا را فراهم کرده و حرکت ترافیک بین دو يا چند خیابان يا بزرگراه را در ترازهای مختلف مهیا می سازد. با اين کار مشکل گنجايش ترافیک هر خط مرتفع شده، زمان تأخیر کاهش پیداکرده و نهايتاً باعث بهبود سطح سرويس دهی تقاطع می‌شود. از آن‌جایی که مديران حمل و نقل با محدوديت‌هايی نظیر تملک اراضی و بودجه مواجه هستند، انتخاب نوع تقاطع غیرهمسطح اولین و مهم‌ترين گام در طراحی تقاطع است. لزوم مشخص شدن نوع تقاطع غیر همسطح موردنیاز با توجه به حجم تردد و عوامل متعدد ديگر به دلیل تفاوت چشمگیر در هزينه اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح با توجه به مساحت موردنیاز متفاوت و همچنین تأثیر اجرای هر تقاطع بر روی پارامترهايی نظیر آلودگی هوا و زمان تأخیر که امروزه تبديل به معضلی برای شهرهای بزرگ کشور شده اند، از اهمیت زيادی برخوردار است. در تحقیقات قبلی مقايسه و رتبه‌بندی در بین انواع تقاطع‌های غیرهمسطح و يا با تقاطع‌های همسطح، براساس معیارهايی نظیر هزينه، ايمنی و ... انجام شده است. اما در اين تحقیقات، سطح سرويس‌دهی تقاطع در نظر گرفته نشده و يا نهايتاً برای اعتبارسنجی مدل ارائه شده، از مقايسه با سطح سرويس استفاده شده است.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/27
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File