اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39407331
نام و نام خانوادگی : مهرداد يوسفي شيخ رباط
عنوان پایان نامه : بررسی نقش فضای سبز و پارک در سرزندگی شهری( نمونه مورد پارک ها و فضای سبز منطقه 3 شهر اصفهان)
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري-بهسازي و نوسازي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد خادم الحسيني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File