اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500134
نام و نام خانوادگی : مجيد قاسمي حسين ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی و شناسایی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر افزایش وصول مالیات و کاهش فساد اداری با توجه به نقش میانجی خود اظهاری و نقشهای تعدیل گر سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی(مورد مطالعه :امور مالیاتی استان اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عطافر
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File