اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500250
نام و نام خانوادگی : اكبر جان نثاري
عنوان پایان نامه : تببین مبانی و ماهیت حذف مقررات زاید در نظام حقوق اداری ایران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدكاظم عمادزاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/06
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File