اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500804
نام و نام خانوادگی : مرضيه كياني
عنوان پایان نامه : بررسی سياست جنايی تقنينی قانونگذار درقانون جديد بيمه
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اصغر پورشمس
استاد مشاور : مجتبي فرهمند
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File