اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501091
نام و نام خانوادگی : محمدتقي اميني
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر هوش هیجانی و مدیریت دانش بر قصد ترک شغل و با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی درکارمندان بانک سپه اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رسول عسگرپور
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/28
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File