اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501687
نام و نام خانوادگی : علي حاجي وند
عنوان پایان نامه : وظایف و مسئولیت حاکمیت در برابر عرفان های نو ظهور
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرامرز عطريان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/18
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File