اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501925
نام و نام خانوادگی : مجتبي قيصري نجف ابادي
عنوان پایان نامه : اصل برتری منافع عمومی و چالش های آن در نظام حقوقی ایران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اميد شيرزاد
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File