اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503218
نام و نام خانوادگی : فهيمه رحيمي
عنوان پایان نامه : اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر بهزیستی عاطفی، اجتماعی، روانشناختی، تحصیلی و علائم بالینی نوجوانان دختر دارای اختلال رفتاری برونی-سازی شده شهر اصفهان
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد يارمحمديان حسين آبادي
استاد مشاور : امير قمراني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File