اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503788
نام و نام خانوادگی : پرنيان مشايخ
عنوان پایان نامه : سازو كارهاي ترميمي در جرايم خانوادگي
رشته تحصیلی : حقوق جزاوجرم شناسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي جليليان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File